Kontaktujte nás
+421 915 281 939
Košík0Item(s)

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Údaje predávajúceho:

Obchodné meno: AVAL s.r.o.

Sídlo: Horné Chlebany 92,95631 Horné Chlebany

IČO: 31439080

DIČ: 2020418026

IČ DPH: SK2020418026

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra,

oddiel Sro, vložka č, 46450/N

tel.: 0948 925 825 , 0915 281 939

e-mailová adresa: aval@aval.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

 

 1. Úvodné ustanovenia.

 

1.1. Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej v len ako „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy medzi spoločnosťou AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92,95631 Horné Chlebany IČO: 31439080, zapísanou na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 46450/N, IČ DPH: SK2020418026

(ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného

predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho http://www.aval.sk podľa týchto

VOP (ďalej len "kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

 

1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia VOP, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod http://www.aval.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršíchm predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o

ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov redávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ Zákon o elektronickom obchode“). Na kupujúceho, ktorým je osoba, ktorá nie je

spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa nevzťahujú ustanovenia bodu 9 „Záručná doba“, bodov 4.6, 4.7, 4.8. - „Vrátenie Tovaru -odstúpenie od Kúpnej zmluvy“, bodu 8 - „Reklamačný poriadok” a bodu 10 - „Reklamácia” týchto Všeobecných obchodných podmienok . Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl.Obchodného zákonníka.

 

1.3. Tieto obchodné podmienky internetového obchodu http://www.aval.sk platia pre nákup na internetovej stránke http://www.aval.sk

 

 1. Výklad pojmov

 

2.1. Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke http://www.aval.sk uzavretá podľa Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Tovarom sú produkty, ktoré môžu byť predmetom kúpnej zmluvy v súlade s VOP a nachádzajú sa v ponuke pre nákup prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúcehomhttp://www.aval.sk.

2.3. Kúpna cena je cena tovaru dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v okamihu doručenia objednávky predávajúcemu. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Ku kúpnej cene sa pripočítavajú poplatky za dopravu alebo poštovné v zmysle týchto VOP.

2.4. Reklamáciou je uplatnenie nároku zo zodpovednosti za vady tovaru.

 

 1. Kúpna zmluva. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

3.1. Vyplnenie a odoslanie objednávky prostredníctvom mailu na aval@aval.sk, na internetovej stránke internetového obchodu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný uviesť všetky údaje v objednávke vyžadované (ďalej len ako „povinné údaje“) – meno a priezvisko,dodacia a fakturačná adresa kupujúceho so všetkými v objednávke požadovanými údajmi, emailový kontakt, presná identifikácia objednávaného tovaru (v súlade s označením tovaru

uvedeným na internetovej stránke – online katalógu), množstvo objednávaného tovaru, požadovaný termín odobratia tovaru z predajne , príp. ďalšie údaje v zmysle objednávky. V prípade, ak v objednávke neboli vyplnené povinné údaje, nepovažuje sa za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Predávajúci nie je povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať.

 

3.2. Ak objednávka spotrebiteľa spĺňa náležitosti uvedené v bode 3.1, je predávajúci povinný ju po jej doručení elektronicky potvrdiť na e-mailovú adresu kupujúceho

uvedenú v objednávke, a to zaslaním e-mailu s akceptáciou príslušnej objednávky kupujúceho (ďalej len „akceptácia objednávky“). Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky predávajúcim kupujúcemu. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Akceptácia objednávky predávajúcim

obsahuje údaje o predávajúcom, kupujúcom, označenie objednaného tovaru, množstvo tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, údaje o možnosti odberu tovaru.

 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

4.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve a akosti v dodacej lehote, na určené miesto dodania v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na jeho prevzatie a užívanie, prípadne odovzdať kupujúcemu ďalšie doklady určené právnymi predpismi.

4.2. Farebná škála tovaru vyobrazeného na internetovej stránke elektronického obchodu sa môže meniť alebo odlišovať od dodávaného tovaru s ohľadom na technologický postup výrobcu/dodávateľa pri výrobe. Kupujúcemu môže byť dodaný len tovar vo farbe a/alebo farebnom odtieni, dizajne a materiálovom prevedení, v akom daný výrobok výrobca, dodávateľ alebo distribútor aktuálne vyrába a expeduje.

4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu tovarov na internetovej stránke predávajúceho pri objednávkach všetkých tovarov, pokiaľ zistí, že daná cena bola uvedená chybne. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho.Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť akceptáciu objednávky, t.j. stornovať resp. zrušiť objednávku pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade chybne uvedenej ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho, ako aj v prípade, ak predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným

spôsobom zmenila cena tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v

lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok; pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak napr. na inom plnení. O stornovaní, resp. zrušení objednávky bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ zároveň s objednávkou tovaru došlo už k zaplateniu kúpnej ceny alebo zálohy, predávajúci je povinný príslušnú sumu vrátiť rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, a to do 14 dní od

zrušenia objednávky. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri voľbe iného spôsobu platby, najmä o informácii o účte, na ktorý má byť kúpna cena pri jej vrátení poukázaná. Predávajúci je oprávnený

dohodnúť sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

4.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo

požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene tovaru uvedenej na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar zodpovedajúci popisu tovaru uvedeného v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho alebo dodať tovar v lehote určenej podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne

informovať kupujúceho a vrátiť kupujúcemu už kupujúcim prípadne zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Rovnako tým nie je dotknuté právo predávajúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

4.5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, potvrdiť v dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie tovaru, zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a za podmienok určených kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami vrátane prípadných nákladov na dodanie tovaru. Tovar

sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

4.6. Vrátenie tovaru – Odstúpenie od zmluvy

Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu, ktorý je považovaný za spotrebiteľa,informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., kupujúci je oprávnený v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru podľa bodu 4.5.

 

4.7. Písomné odstúpenie od zmluvy doručuje kupujúci na adresu: AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92,95631 Horné Chlebany , alebo na e-mailovú adresu:

aval@aval.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá kupujúci najneskôr posledný deň lehoty na prebratie tovaru.

Kupujúci bezodkladne doručí zakúpený tovar nepoškodený na adresu: AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92,95631 Horné Chlebany, a to spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, záručným listom,daňovým dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, musí byť bez známok opotrebenia, s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou inak je predávajúci oprávnený

uplatniť si voči kupujúcemu nárok na náhradu škody. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom,ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení

od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo

kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

4.8. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 1. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a náklady na doručenie tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase odoslania objednávky.

5.2. Všetky ceny na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

http://www.aval.sk sú uvedené vrátane DPH. Ceny nezahrňujú náklady na dodanie

tovaru. Cena je záväzná od momentu odoslania objednávky.

5.3. Kupujúci je oprávnený vybrať si z nasledovných možností platby za objednaný tovar:

a) prevodný príkaz (na podklade akceptácie objednávky).

b) platba v hotovosti na predajni

5.4. Kúpna cena platená bezhotovostnou platbou (internetbanking, prevodom na bankový účet) sa uhrádza vopred po potvrdení objednávky na podklade podkladu pre platbu zaslaného na e-mailovú adresu kupujúceho, najneskôr však do siedmich (7) dní od akceptácie objednávky predávajúcim. V prípade, že v stanovenej lehote nedôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,

predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, o čom bezodkladne vyrozumie kupujúceho.

5.5. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy.

5.6.            Faktúra na kúpnu cenu vystavená predávajúcim slúži ako daňový doklad.

 1. Dodacie podmienky a lehoty:

6.1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.

6.2. Tovar dodá predávajúci kupujúcemu v lehote určenej v kúpnej zmluve. Predpokladaná lehota dodania tovaru (ďalej len ako „dodacia lehota“) je uvedená na internetovej stránke pri príslušnom tovare. Pri určovaní dodacej lehoty vychádza predajca z dodávateľsko-odberateľských vzťahov,aktuálnej dostupnosti u dodávateľov a povahy tovaru. Ak je uvedené, že tovar je „na sklade“,dodacia lehota neprekračuje predpokladanú lehotu dodania. Dodacia lehota sa môže predĺžiť, ak

tovar nie je dostupný na sklade a jeho dodanie závisí od dodania výrobcom alebo distributérom. Pri tovare „na mieru“ sa termín dodania určuje individuálne. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti.

6.3. V prípade vypredaného tovaru sú dodacie termíny len orientačné a dodanie je možné až po doplnení tovaru.

6.4. Ak predávajúci nemôže tovar dodať z dôvodu, že je objednaný tovar vypredaný, alebo ak nemôže zabezpečiť dodanie tovaru v maximálnej dodacej lehote, môžu sa predávajúci a kupujúci dohodnúť aj na náhradnom plnení v rovnakej cene podľa výberu kupujúceho.

6.5. Ak nie je určené inak, dňom v rámci dodacej lehoty sa rozumie len pracovný deň. Dodacia lehota plynie až od úplného zaplatenia kúpnej ceny pripísaním na účet predávajúceho.

6.6. Predávajúci vykoná dodávku tovaru na základe záväznej objednávky. Kupujúci akceptuje poplatok za doručenie tovaru.

6.7. V prípade objednávky tovaru s rôznou dodacou lehotou bude tovar kupujúcemu dodaný naraz v jednej zásielke v rámci najdlhšej dodacej lehoty. Ak kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je povinný doplniť svoju objednávku o tento údaj, pričom dodacie náklady budú účtované jednotlivo pri dodaní každého tovaru.

6.8. Za dodanie tovaru sa považuje dodanie objednaného tovaru na miesto uvedené kupujúcim v objednávke.

6.9. O priebehu vybavovania objednávky bude kupujúci vyrozumený e-mailovými správami.

6.10. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či originálny obal zásielky nie je porušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Podpisom protokolu o doručení tovaru kupujúci potvrdzuje, že zásielku preberá neporušenú. Pokiaľ zásielka pri preberaní vykazuje zjavné znaky poškodenia, kupujúci prevzatie zásielky odoprie.

 1. Neprevzaté zásielky

7.1. V prípade, ak kupujúci poruší povinnosť prevziať dodaný tovar, má predávajúci nárok na uplatnenie náhrady vzniknutej škody. Predávajúci zároveň po doručení neprevzatej zásielky upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronickej pošty kupujúceho so žiadosťou o informáciu o ďalšom postupe, ktorú je kupujúci povinný zaslať v lehote 5 dní. Pokiaľ kupujúci požiada o opätovné doručenie objednaného tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK. Zodpovednosť za vady

 

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list ak nebol vydaný samostatný záručný list.

8.2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.3. Za vadu nie je možné považovať zmenu vlastnosti veci, ktorá vznikne v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia, mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorého je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

8.4. Kupujúci má možnosť skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady ihneď. Pri prevzatí tovaru odporúčame tovar skontrolovať .

Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru a to najmä:

a) rozdiel v množstve,

b) dodanie iného tovaru,

c) mechanické poškodenie,

d) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný, poškodený tovar a balenie, ...),

e) chýbajúce príslušenstvo tovaru.

 

8.5. Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť predávajúcemu, ktorý vykoná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny.

8.6. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak:

a) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru

b) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu - poskytnutá zľava z ceny tovaru,

c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním,nesprávnym či nadmerným používaním,

d) po prevzatí kupujúcim boli porušené ochranné plomby na tovare,

e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

f) sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, resp. lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom,nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca

i) ide o vady a poškodenia spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, ako aj opravou či modifikáciou tovaru inými osobami než autorizovanými výrobcom, dodávateľom, resp. predávajúcim,

j) vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti.

8.7. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 1. Záručná doba

9.1. Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa je 24 mesiacov.

9.2. Ak ide o použitú vec, platí záručná doba uvedená na výrobku, jeho obale alebo návode na použitie, najmenej však 12 mesiacov.

9.3. Tovar,ktorý má stanovenú spotrebu podľa výrobcu sa musí dodržiavať .

9.4. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.

9.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodnú podľa článku 9 ods. 9.2.

týchto obchodných podmienok.

9.6 .Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté

platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 1. Reklamácia

10.1. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho a to buď listom doručeným na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou doručenou na e-mailovú adresu elektronického obchodu predávajúceho ,spolu s oznámením o

uplatnení reklamácie je potrebné na adresu sídla predávajúceho doručiť príslušný tovar a predložiť daňový doklad preukazujúci zakúpenie tovaru, záručný list, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti (príslušenstvo) pre prípad výmeny. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

10.2. Oznámenie o uplatnení reklamácie musí obsahovať popis vady tovaru, spôsob akým sa vada prejavuje a kontaktné údaje kupujúceho (e-mail, telefónne číslo, kontaktnú adresu), za účelom vyrozumenia kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.

10.3. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe a v stanovenej dobe sa uplatnila u predávajúceho.

10.4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

10.5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14

dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 10.4 druhá veta.

10.6. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci

odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10.7. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedenej kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

10.8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10.10. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Pri veciach predávaných so zľavou predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola zľava dojednaná.

 1. Alternatívne riešenie sporov – ARS

 

11.1. Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku,jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

11.2. Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

11.3. Subjekty – kontakty – medzi týmito subjektmi má spotrebiteľ právo voľby. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/, konkrétne na http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativnehoriesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

názov subjektu: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927,doručovacia adresa: Slovenská obchodná inšpekcia ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 82799 Bratislava 27,

elektronická adresa: ars@soi.sk, adr@soi.sk,

11.4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

12. Ochrana osobných údajov - Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia

12.1. Kupujúci je dotknutnou osobou v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nazývané ďalej aj „nariadenie”) a pojmy kupujúci a dotknutá osoba sú pre účely VOP totožné a zameniteľné. Predávajúci je prevádzkovateľom v súlade so ZOOÚ a nariadením a pojmy

Predávajúci a prevádzkovateľ osobných údajov sú pre účely VOP totožné a zameniteľné.

12.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v súlade s § 19 a § 20 zákona (Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 zákona a čl. 13 a 14 nariadenia), že:

12.2.1. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje dotknutých osôb je spoločnosť AVAL s.r.o., Horné Chlebany 92,95631 Horné Chlebany

IČO: 31439080

DIČ: 2020418026

IČ DPH: SK2020418026

email: aval@aval.sk

12.2.2. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané za účelom realizácie plnení vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu). Osobné údaje sa spracúvajú na základe: nevyhnutnosti ich spracovania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

12.2.3. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

12.2.4. Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané sú: zákazníci a obchodní partneri.

12.2.5. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: meno a priezvisko fyzickej osoby, resp.obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. adresa sídla právnickej osoby (fakturačná adresa), adresa doručenia tovaru, e-mailová adresa subjektu,telefónne číslo subjektu, IČO a DIČ a pri registrovaných užívateľoch aj login a heslo.

12.2.6. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom(najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvný partner (na základe zmluvy) Za rovnakým účelom

ako v bode 12.2.3.

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

 

12.2.7. Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

 12.2.8. Osobné údaje boli získané priamo od dotknutej osoby (e-mailom, online formulárom alebo osobne).

 12.2.9. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 5 rokov od ich získania.

 12.2.10. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

 

12.2.11. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

.

 1. Záverečné ustanovenia

 13.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 13.3. Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 13.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

 13.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu uvedených všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená zverejnením ich zmien na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 13.6. Predaj a zásielka tovarov platí výlučne pre územie Slovenskej republiky.

 

Poučenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak odovzdáte písomné

oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň lehoty na prepravu alebo ak písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete najneskôr v posledný deň lehoty na e-mailovú adresu predajcu .Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia,ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa,keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.